Вртићи Бања Лука

Упис

Увод

Поштовани родитељи и корисници наших услуга!

Када је ријеч о упису Вашег дјетета у вртић прво што Вам предлажемо је да пажљиво прочитате Уговор о пријему дјеце у коме је наведено које су Ваше обавезе и права, радно вријеме вртића, могућност попуста те сви подаци о евентуалном раскиду Уговора.

Друга ствар на коју желимо да Вам скренемо пажњу је узрасна доб Вашег дјетета о којој треба водити рачуна при упису тј. у којој ће групи Ваше дјете боравити.

Васпитне групе могу бити:

 1. Јасличка група (за узрасни период од 6 мјесеци – 3 године)
 2. Вртићке групе (за узрасни период од 3 године до поласка у школу)

Ове васпитне групе могу се формирати од дјеце истог али и различитог узраста. Тако постоје следеће групе:

 • Млађа група (за узрасни период од 3 – 4 године)
 • Средња група (за узрасни период од 4 – 5 година)
 • Старија група (за узрасни период од 5 – 6 година)
 • Мјешовита

 

Поштовани корисници наших услуга,

Напоминјемо да приликом склапања уговора поштујете одредбе Закона о предшколском васпитању и образовању, тачније део о финансирању а нарочито члан 96.

Закон о предшколском васпитању и образовању – финансирање предшколских установа

Члан 93.
(1) Средства за обављање дјелатности из члана 3. овог
закона предшколске установе обезбјеђује оснивач.
(2) Предшколска установа може да оствари и приходе
на основу:
1) донација,
2) спонзорства,
3) учешћа родитеља,
4) примјене прописа којима се регулише јавно-приват-
но партнерство и
5) других послова.

Члан 94.
Оснивач предшколске установе обезбјеђује средства за:
1) расходе за лична примања који се односе на бруто
плате запослених и бруто накнаде трошкова и осталих лич-
них примања запослених,
2) расходе по основу коришћења робе и услуга, осим
расхода који се односе на директне и индиректне трошкове
исхране дјеце и
3) издатке за нефинансијску имовину који се односе на
издатке за произведену сталну имовину, издатке за непро-
изведену сталну имовину и издатке за залихе материјала,
робе, ситног инвентара и амбалаже.

Члан 95.
(1) Оснивач јавне предшколске установе доноси одлуку
у којој мјери и проценту ће издвајати средства за област
предшколског васпитања и образовања од укупног буџета
јединице локалне самоуправе.
(2) Оснивач предшколске установе на приједлог управ-
ног одбора доноси одлуку о економској цијени услуге пред-
школске установе на основу утврђене дјелатности прописа-
не чланом 3. овог закона.
(3) Критеријуми којим се утврђује економска цијена
услуге у предшколској установи одређени су на основу
структуре програма по времену трајања, аналитичке струк-
туре стварних трошкова услуге у предшколској установи и
броја уписане дјеце.
(4) Економска цијена услуге на годишњем нивоу
утврђује се за календарску годину.
(5) Износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета
у јавној предшколској установи одређује оснивач, на осно-
ву члана 96. овог закона.
(6) Управни одбор, уз сагласност оснивача, може де-
финисати социоекономске или друге категорије статуса
родитеља у складу са којима ће бити утврђени различити
новчани износи учешћа родитеља за трошкове услуге коју
пружа предшколска установа.
(7) Приходи остварени на основу новчаног учешћа ро-
дитеља дјетета које похађа јавну предшколску установу
уплаћују се на јединствени рачун трезора јединице локалне
самоуправе која је основала предшколску установу, док се
приходи остварени на основу новчаног учешћа родитеља
дјетета које похађа приватну предшколску установу упла-
ћују на жиро рачун установе.

Члан 96.
(1) Корисници услуга у јавним предшколским установама у
склaду сa угoвoрoм кojим сe урeђуjу мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe
измeђу кoрисникa услугe и прeдшкoлскe устaнoвe обезбјеђују
средства за директне или индиректне трошкове исхране, реали-
зацију специјализованих програма и осигурање дјеце.
(2) Трошкови за реализацију специјализованих програ-
ма и трошкови осигурања дјеце не улазе у мјесечни износ
који корисник услуга плаћа за боравак дјетета у предшкол-
ској установи.

Члан 97.
(1) Министарство обезбјеђује:
1) средства за подршку васпитача и стручних сарадника
– креатора дидактичког материјала и играчака у предшкол-
ским установама,
2) професионално усавршавање радника у предшкол-
ском васпитању и образовању и
3) развој и евалуацију предшколских програма рада.
(2) Министарство може обезбиједити средства и за на-
бавку материјала за рано учење и стварање стимулативног
окружења у предшколској установи.

Члан 98.
(1) Министарство обезбјеђује средства за васпитно-
образовни рад за спровођење програма за дјецу у години
пред полазак у школу, у складу са планом који утврђује
Влада, а на основу обезбијеђених средстава у буџету Репу-
блике Српске и других извора финансирања.
(2) Остале трошкове за реализацију програма из става
1. овог члана обезбјеђује оснивач предшколске установе
или корисник услуга.

Члан 99.
Јединица локалне самоуправе ће обезбиједити дио
средстава за суфинансирање боравка у предшколској уста-
нови дјеце са сметњама у развоју, дјеце без родитељског
старања, дјеце корисника права на новчану помоћ и дјеце
жртава насиља у породици, у складу са прописима којима
се уређује област социјалне заштите.

Члан 100.
Уколико је у болницама и заводима за рехабилитацију
у којима је дијете смјештено током лијечења организован
васпитно-образовни рад за дјецу предшколског узраста, сред-
ства за финансирање тих програма обезбјеђују те установе.

Члан 101.
Гријање, вода, електрична енергија, ПТТ услуге и
остале комуналне услуге у предшколским установама свр-
стaвajу се у обрачунску кaтeгoриjу дoмaћинстaвa.

 

 • Архиве

 • октобар 2017.
  П У С Ч П С Н
  « сеп    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Град Бања Лука
  Јавна установа
  Центар за предшколско
  васпитање и образовање
  Бања Лука

  Улица Јована Дучића бр.3
  Бања Лука
  Тел. +387 51 490 532
  Тел. факс: +387 51 214 754
  e-пошта: vrtici1@blic.net