Вртићи Бања Лука

Упис

Увод

Поштовани родитељи и корисници наших услуга!

Када је ријеч о упису Вашег дјетета у вртић прво што Вам предлажемо је да пажљиво прочитате Уговор о пријему дјеце у коме је наведено које су Ваше обавезе и права, радно вријеме вртића, могућност попуста те сви подаци о евентуалном раскиду Уговора.

Друга ствар на коју желимо да Вам скренемо пажњу је узрасна доб Вашег дјетета о којој треба водити рачуна при упису тј. у којој ће групи Ваше дјете боравити.

Васпитне групе могу бити:

 1. Јасличка група (за узрасни период од 6 мјесеци – 3 године)
 2. Вртићке групе (за узрасни период од 3 године до поласка у школу)

Ове васпитне групе могу се формирати од дјеце истог али и различитог узраста. Тако постоје следеће групе:

 • Млађа група (за узрасни период од 3 – 4 године)
 • Средња група (за узрасни период од 4 – 5 година)
 • Старија група (за узрасни период од 5 – 6 година)
 • Мјешовита

 

Поштовани корисници наших услуга,

Напомињемо да приликом склапања уговора поштујете одредбе Закона о предшколском васпитању и образовању, тачније део о финансирању а нарочито члан 96.

Закон о предшколском васпитању и образовању – финансирање предшколских установа

Члан 93.
(1) Средства за обављање дјелатности из члана 3. овог закона предшколске установе обезбјеђује оснивач.
(2) Предшколска установа може да оствари и приходе на основу:
1) донација,
2) спонзорства,
3) учешћа родитеља,
4) примјене прописа којима се регулише јавно-приватно партнерство и
5) других послова.

Члан 94.
Оснивач предшколске установе обезбјеђује средства за:
1) расходе за лична примања који се односе на бруто плате запослених и бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
2) расходе по основу коришћења робе и услуга, осим расхода који се односе на директне и индиректне трошкове исхране дјеце и
3) издатке за нефинансијску имовину који се односе на издатке за произведену сталну имовину, издатке за непроизведену сталну имовину и издатке за залихе материјала, робе, ситног инвентара и амбалаже.

Члан 95.
(1) Оснивач јавне предшколске установе доноси одлуку у којој мјери и проценту ће издвајати средства за област предшколског васпитања и образовања од укупног буџета
јединице локалне самоуправе.
(2) Оснивач предшколске установе на приједлог управног одбора доноси одлуку о економској цијени услуге предшколске установе на основу утврђене дјелатности прописане чланом 3. овог закона.
(3) Критеријуми којим се утврђује економска цијена услуге у предшколској установи одређени су на основу
структуре програма по времену трајања, аналитичке структуре стварних трошкова услуге у предшколској установи и броја уписане дјеце.
(4) Економска цијена услуге на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину.
(5) Износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у јавној предшколској установи одређује оснивач, на основу члана 96. овог закона.
(6) Управни одбор, уз сагласност оснивача, може дефинисати социоекономске или друге категорије статуса
родитеља у складу са којима ће бити утврђени различити новчани износи учешћа родитеља за трошкове услуге коју пружа предшколска установа.
(7) Приходи остварени на основу новчаног учешћа родитеља дјетета које похађа јавну предшколску установу уплаћују се на јединствени рачун трезора јединице локалне
самоуправе која је основала предшколску установу, док се приходи остварени на основу новчаног учешћа родитеља дјетета које похађа приватну предшколску установу уплаћују на жиро рачун установе.

Члан 96.
(1) Корисници услуга у јавним предшколским установама у склaду сa угoвoрoм кojим сe урeђуjу мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe измeђу кoрисникa услугe и прeдшкoлскe устaнoвe обезбјеђују средства за директне или индиректне трошкове исхране, реализацију специјализованих програма и осигурање дјеце.
(2) Трошкови за реализацију специјализованих програма и трошкови осигурања дјеце не улазе у мјесечни износ који корисник услуга плаћа за боравак дјетета у предшколској установи.

Члан 97.
(1) Министарство обезбјеђује:
1) средства за подршку васпитача и стручних сарадника
– креатора дидактичког материјала и играчака у предшколским установама,
2) професионално усавршавање радника у предшколском васпитању и образовању и
3) развој и евалуацију предшколских програма рада.
(2) Министарство може обезбиједити средства и за набавку материјала за рано учење и стварање стимулативног окружења у предшколској установи.

Члан 98.
(1) Министарство обезбјеђује средства за васпитнообразовни рад за спровођење програма за дјецу у години
пред полазак у школу, у складу са планом који утврђује Влада, а на основу обезбијеђених средстава у буџету Републике Српске и других извора финансирања.
(2) Остале трошкове за реализацију програма из става
1. овог члана обезбјеђује оснивач предшколске установе или корисник услуга.

Члан 99.
Јединица локалне самоуправе ће обезбиједити дио средстава за суфинансирање боравка у предшколској установи дјеце са сметњама у развоју, дјеце без родитељског старања, дјеце корисника права на новчану помоћ и дјеце жртава насиља у породици, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите.

Члан 100.
Уколико је у болницама и заводима за рехабилитацију у којима је дијете смјештено током лијечења организован васпитно-образовни рад за дјецу предшколског узраста, средства за финансирање тих програма обезбјеђују те установе.

Члан 101.
Гријање, вода, електрична енергија, ПТТ услуге и остале комуналне услуге у предшколским установама сврстaвajу се у обрачунску кaтeгoриjу дoмaћинстaвa.

 

 • Архиве

 • август 2018.
  П У С Ч П С Н
  « јун    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Град Бања Лука
  Јавна установа
  Центар за предшколско
  васпитање и образовање
  Бања Лука

  Улица Јована Дучића бр.3
  Бања Лука
  Тел. +387 51 490 532
  Тел. факс: +387 51 214 754
  e-пошта: vrtici1@blic.net