Вртићи Бања Лука

Уговор

На основу члана 7.Правилника о пријему дјеце у вртиће и јаслице Центра, број: 01-826/07 од 23.8.2007.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

 

1. ЦЕНТРА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ БАЊА  ЛУКА,Улица Jована Дучића бр.3, кога заступа директор Центра (у даљем тексту: давалац услуга), с једне стране и

 

2. ______________________________________________, син-кћи_______________ из Бања Луке, Улица________________________________________ број________ лична карта број:__________ издата у МУП_______________________________, родитеља-старатеља дјетета_____________________________________________

(у даљем тексту:корисника услуга), с друге стране,

Закључили су дана ______ 200___ године у Бања Луци:

 

У    Г    О    В    О    Р

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Боравак дјетета у предшколској установи.

 

Члан 1.

Давалац услуга обезбјеђује, а корисник услуга прихвата да његово дијете________________________________________________, рођен-а____________________године ЈМБ _______________________________, буде смјештено у дјечији вртић “________________________________” и да у том вртићу користи одговарајући програм услуга (васпитно-образовна, превентивно-здравствена и социјална функција), зависно од узраста дјетета.

 

Члан 2.

Дијете предшколског узраста из претходног члана овог Уговора, услуге Центра почиње користити: ____________________ године, до дана раскида овог Уговора, а за дјецу која полазе у школу најдуже до рока регулисаног овим уговором.

 

Члан 3.

Цијена услуга из члана 1. овог Уговора за један мјесец износи___________________КМ, коју је корисник

услуга обавезан уплатити НА РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА КОД НОВЕ БАНКЕ,АД БАЊА ЛУКА БРОЈ:555007-12034888-60, ВРСТА ПРИХОДА 722591,ОПШТИНА 002, БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 2002400  са позивом на број: 0000000001 ИЛИ НА БЛАГАЈНИ ДАВАОЦА УСЛУГА  НАЈКАСНИЈЕ ДО 10-тог У МЈЕСЕЦУ ЗА ТЕКУЋИ МЈЕСЕЦ, односно до 25-ог у мјесецуза текући мјесец, кад се овај Уговор једнострано раскида без упозорења од стране даваоца услуга.

Приликом уплате  цијене услуга из става 1. овог члана, корисник услуга је обавезан  на уплатницу уписати  број овог Уговора.

 

Члан 4.

У случају промјене цијене услуга, из члана 3-Уговора корисник услуга прихвата НОВУ ЦИЈЕНУ коју утврди давалац услуга.

Уколико корисник услуга не прихвата промијењену цијену услуга, из става 1. овог члана Уговор се раскида.

 

Члан 5.

Корисник услуга се обавезује да ће утврђену цијену из члана 3. уплатити приликом закључења Уговора.

 

Члан 6.

Корисник услуга, приликом склапања Уговора, обавезује се да ће  уплатити средства за  осигурање дјетета  од посљедица несретног случаја у износу који уговором утврде давалац услуга и осигуравајућа кућа.

 

Члан 7.

Ако корисник услуга не изврши уплату утврђене цијене према одредбама члана 3. Уговора, давалац  услуга ће без посебног упозорења раскинути Уговор и обрачунати затезне камате у складу са позитивним законским прописима.

 

Члан 8.

Давалац услуга се обавезује да ће утврђену  цијену из члана 3.  умањити у слиједећим случајевима:

 1. за 30%, када дијете  одсуствује због болести дуже од 15 дана,под условом да о томе постоји љекарско увјерење  и у року од 5 дана од почетка болести  обавијести васпитача што се верификује провјером прозивника. Ово право се признаје кроз обрачун наредног мјесеца у односу на мјесец одсуствовања због болести.
 2. за 30% на име кориштења годишњег одмора један мјесец у току календарске године под условом да је родитељ користио годишњи одмор дуже од 15 дана, што се верификује провјером прозивника васпитача о боравку дјетета у вртићу. Ово право се признаје кроз обрачун наредног мјесеца у односу на мјесец кориштења годишњег одмора.
 3. за 50% уколико је родитељ-старатељ РВИ од I-IV категорије од основне цијене услуге за цјелодне вни боравак за прво и друго  дијете које борави у вртићу
 4. за 30% уколико је родитељ-старатељ РВИ од V-VI категорије од основне цијене услуге за цјелодне вни боравак за прво и друго  дијете које борави у вртићу .
 5. 40% уколико је родитељ-старатељ инвалид 90-100%- сви облици инвалидности-урођени или стечени(изузимајући РВИ)од основне цијенеуслуге за цјелодневни боравак за прво и друго дијете које борави у вртићу.
  Корисник услуга из тачaка 3,4 и 5. овог члана Уговора не може користити кумулативна  права  по основу смањења цијене услуга. Забавишне групе у Центру користе колективни годишњи одмор у мјесецу августу текуће године, те се таквим корисницима признаје умањење цијене за 30% само за мјесец август текуће године.

 

Члан 9.

Радно вријеме вртића у ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука је од 06 до 21 сат:

 • вртићи који имају до три васпитне групе , корисник услуга се обавезује да ће дијете довести најраније у 6 сати, а најкасније у 09 сати, а одвести најкасније у 17 сати.
 • вртићи који имају више од 3 васпитне групе, корисник услуга се обавезује да ће дијете довести најраније у 6 сати, а најкасније у 09 сати, а одвести најкасније у 18 сати.
 • корисник услуга у забавишном програму се обавезује да дијете доведе у вртић најраније у 15 сати, а да га одведе најкасније до 21 сат.

 

Члан 10.

Корисник услуга се обавезује да ће за дијете обезбиједити потребна средства за одржавање личне хигијене.

 

Члан 11.

Корисник услуга је сагласан да Стручни тим даваоца услуга  има право да, уколико уочи сметње у развоју дјетета приликом боравка у вртићу:

 • упути родитеље  на даљње специјалистичке прегледе и консултације дјетета;
 • смањи боравак дјетета са цјелодневног на полудневни боравак;
 • искључи дијете из групе уколико дотадашње мјере нису дале резултате, а боравак дјетета у групи значајно ремети функционисање васпитно образовног процеса;
 • затражи ангажовање персоналног асистента као пратиоца дјетета са сметњама у психофизичком развоју о трошку родитеља.

За дијете које се уписује медицинском документацијом или Рјешењем о разврставању на опсервациони период од 3 мјесеца, Стручни тим даваоца услуга по истеку наведеног периода доноси Рјешење о продужењу или раскидању Уговора.

 

Члам 12.

Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор раскине у следећим случајевима:

 1. када корисник услуга не изврши обавезе  плаћања цијене коришћења услуга како је утврђено у чл. 3. и 8. Уговора;
 2. када корисник услуга не доводи дијете у вртић непрекидно дуже од 15 дана, а о томе не обавијести васпитача;
 3. када адаптација дјетета на боравак  у вртићу постаје сметња правилног развоја дјетета;
 4. ако родитељ-старатељ у комуникацији са васпитачем поступи  непримјерено васпитно образовном процесу и Статуту даваоца услуга;
 5. уколико корисник услуга не прихвата мјере од стране Стручног тима даваоца услуга у смислу члана 11. Овог Уговора;
 6. када корисник услуга једнострано раскине Уговор.

 

Прије раскида Уговора, корисник услуга се обавезује да измири све обавезе према даваоцу услуга са даном  престанка важења овог Уговора.

 

Члан 13.

Корисник услуга се обавезује да болесно дијете, или дијете које прима одговарајућу терапију неће доводити у вртић до потпуног оздрављења дјетета.

Давалац услуга забрањује кориснику услуга доношење и употребу хране мимо одобреног јеловника даваоца услуга.

 

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да је отказни рок за раскидање Уговора 15 дана, осим у случајевима утврђеним члановима 3. 7. и 11.

 

Члан 15.

Уговор се закључује на период од једне године  рачунајући вријеме закључења Уговора од  01.09.текуће године уз обавезну обнову Уговора сваке наредне школске године од 01.09.
За школску дјецу Уговор се закључује на период од 01,09, до 30,06, а најкасније до 15,08, наредне године.

 

Члан 16.

За рјешавање спорова који би проистекли због непридржавања одредаба овог Уговора, а који се не могу ријешити договором, надлежан је Основни суд у Бања Луци.

 

Члан 17.

Овај Уговор сачињен је у два истовјетна примјерка,  од којих један задржава давалац, а други примјерак  корисник услуга.

 

 

За корисника услуга                                                                                  За даваоца услуга

Родитељ-старатељ                                                                                   В.Д. Директор Центра

 

__________________                                                                          Јелена Куртиновић

 • Архиве

 • септембар 2018.
  П У С Ч П С Н
  « авг    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Град Бања Лука
  Јавна установа
  Центар за предшколско
  васпитање и образовање
  Бања Лука

  Улица Јована Дучића бр.3
  Бања Лука
  Тел. +387 51 490 532
  Тел. факс: +387 51 214 754
  e-пошта: vrtici1@blic.net