Вртићи Бања Лука

Уговор за боравак дјеце са посебним потребама

У   Г   О   В   О   Р

Закључен у Бања Луци дана ______________ године између:

 1. ЈУ Центра за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, улица Срђе Злопоглеђе број 42., кога заступа директор Центра (у даљњем тексту: давалац услуга) с једне стране и
 2. ________________, син/кћи ___________________из _________________,ул. _____________бр.___лична карта број: ______ издата у МУП-а __________(у даљњем тексту: корисник услуга) с друге стране.

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Боравак дјетета у предшколској установи За дјецу са тешкоћама у развоју

Члан 1.

Давалац услуга се обавезује, а корисник услуга прихвата да његово дијете _________________, рођен-а: _______________

године, буде смјештено у Дјечији вртић „ Марија Мажар „, који је опремљен за рад са дјецом с тешкоћама у развоју и да у том вртићу користи прилагођени Програм услуга у току дана, у периоду од 7,00 до 16,30 сати ( васпитно-образовни и рехабилитацијско-терапијски програм ).

Члан 2.

Дијете из члан 1. овог Уговора услуге Центра почиње користити дана _______________________ године  и исте користи до раскида овог Уговора, а најдаље до навршених 15 година живота дјетета када Уговор престаје да важи.

Члан 3.

Услуге из члана 1. овог Уговора кориснику се не наплаћују.

Члан 4.

Корисник услуга се обавезује да ће своје дијете довозити у вртић и одвозити из вртића на крају радног дана или у случају потребе ( због погоршања здравственог стања дјетета ) на позив васпитача – медицинског радника у групи у којој дијете борави.

Члан 5.

Корисник услуга се обавезује да ће за своје дијете, редовну здравствену заштиту остварити преко доктора породичне медицине и даље према потреби, а на основу упутница добијених од доктора породичне медицине.

Није дозвољено давати дјеци медицинску терапију у вртићу изузев у ванредним случајевима ( ЕПИ напад- давање микроклизме ).

Члан 6.

Корисник услуга може у предшколску установу, за своје дијете доносити одговарајуће напитке ( вода, сок, чај ) уколико то захтјевају посебне потребе дјетета, али изричито на властиту одгорност.

Члан 7.

Корисник услуга се обавезује да ће за своје дијете обезбједити средства за одржавање личне хигијене.

Члан 8.

Корисник услуга се обавезује да ће једном годишње уплатити средства за осигурање дјетета од последица несретног случаја у износу који  уговором утврде давалац услуга и осигуравајућа кућа.

Члан 9.

У случају раскида Уговора по било којем основу уговорне стране су обавезне постићи заједничку сагласност осим у случају навршетка 15 година живота дјетета у смислу члана 2. овог Уговора.

Члан 10.

За рјешавање спорова који проистекну због непридржавања одредби Уговора, а који не могу рјешити договором, надлежан је Основни суд у Бања Луци.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у три истовјетна примјерка, од којих уговорне стране задржавају по један примјерак, а један примјерак давалац услуга уручује васпитачу- медицинском раднику у групи гдје је дијете уписано.

КОРИСНИК УСЛУГА:                                             ДАВАЛАЦ УСЛУГА:

В.Д. Д И Р Е К Т О Р :

___________________                                           ____________________

Јелена Куртиновић

 • Архиве

 • октобар 2022.
  П У С Ч П С Н
  « сеп    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Град Бања Лука
  Јавна установа
  Центар за предшколско
  васпитање и образовање
  Бања Лука

  Улица Јована Дучића бр.3
  Бања Лука
  Тел. +387 51 490 532
  Тел. факс: +387 51 214 754
  e-пошта: centar@vrticibl.org