Вртићи Бања Лука

Рад са дјецом са потешкоћама у развоју

ДЈЕЦА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ И СПЕЦИФИЧНИМ РАЗВОЈНИМ ПОТРЕБАМА

Члан 23. Конвенције о правима дјетета декларише ‘право дјеце са смањеним способностима на пун и солидан живот, у условима који промовишу самопоуздање и осигуравају њихово активно учешће у животу заједнице. Затим, осигурава право на посебну његу, образовање, здравствену заштиту, обуку, рехабилитацију, припрему за посао и рекреацију и то на начин који ће допринијети да дијете постигне највећу могућу друштвену интеграцију и индивидуални развој, укључујући и његов културни и духовни развој.’

Уважавајући поменуту одредбу Конвенције о правима дјетета већ дуги низ година Центар чини изузетне напоре да интегрише дјецу која имају тешкоће у развоју у своје вртиће. Посљедњих десетак година значајан број поменуте дјеце је био укључен у редован програм рада вртића. Уз посебан и додатан напор васпитача и стручног тима, дјеца су боравила дужи или краћи период са другом дјецом у групама.

Рад са дјецом која имају тешкоће у развоју

У свакодневном раду са дјецом педагошко-психолошка служба Центра за предшколско васпитање и образовање, између осталог, бави се континуираним праћењем развоја, те евидентирањем раних развојних одступања код дјеце. Пружа помоћ у превазилажењу развојних криза, али и раним уочавањем и евидентирањем дјеце која имају озбиљније тешкоће у развоју.

Рано откривање посебних потреба дјетета омогућује израду индивидуалних васпитно-образовних поступака, те пружање адекватне стручне помоћи од најранијег узраста. Посебан нагласак ставља се на савјетодавни рад с родитељима пружањем стручне помоћи и подршке, што значајно доприноси оптималнијем функционисању  и очувању породице.

Приоритетне активности су:

1. Идентификација дјеце која имају потешкоће у развоју;

2. Реализација адекватних програма према идентификованим категоријама тешкоћа код дјеце.

Индикације за избор дјеце са тешкоћама у развоју у инклузивне васпитне групе:

Дјеца са лакшим развојним сметњама у инелектуалном развоју;

Дјеца са сензорним сметњама (вид, слух)

Дјеца са тешкоћама у психомоторном развоју (разни облици тјелесног инвалидитета без тежих комбинованих сметњи)

Додатни услов за дјецу свих наведених категорија је да њихови родитељи прихватају партнерску улогу и спремни су да испуњавају предвиђене обавезе.

Предвиђене су и слиједеће контраиндикације за избор дјеце у инклузивни програм:

1. Тежи развојни поремећаји (комбиноване сметње, умјерени и тежи облици менталне заосталости, тежи облици застоја у развоју говора (експресивна и рецептивна функција);

2. Теже комуникацијске сметње;

3. Тежи облици хиперактивности праћени деструктивним и агресивним понашањем.

Иако документи о инклузивном образовању,  предвиђају право све дјеце на укључивање у образовне програме, па тиме и доступност предшколског образовања за сву дјецу, сматрамо  да је то право  неоспорно, али да га треба примјењивати тек онда када се изврше одређене припреме васпитача, стручнх сарадника и родитеља. Досадашње искуство показало је да, неспремност васпитача да изађу на крај са проблемима у понашању који се јављају код дјеце са тежим и комбинованим развојним тешкоћама, изазива отпоре код васпитача, који се, што директно, што индиректно преносе на дјецу без развојних проблема и њихове родитеље.

Предвиђено је да за свако дијете које се укључује у инклузивни програм, а има неку од тешкоћа у развоју, буде процијењено на основу слиједећих критерија:

1. Степен достигнуте социјализације дјетета (успостављене хигијенске навике, самопомоћ у исхрани и одијевању, комуникација и емоционална равнотежа);

2. Степен развијености способности (сензорних, моторних, интелектуалних) од значаја за укључивање у програм;

3. Опште здравствено стање (соматски и ментални статус);

4. Постојање неке од контраиндикација;

5. Процијењени степен спремности и способности родитеља за сарадњу.

Како би се што адекватније процијенио психомоторни статус дјетета и одредио адекватан програм који би задовољио све његове развојне потребе, дјеца која долазе са медицинском документацијом и категорисана су, уписују се у вртић на период од три мјесеца и то на полудневни боравак. Након истека тог периода стручни тим у саставу психолога, логопеда и педагога одредиће на који начин ће дијете наставити (или не) укључивање у предшколску установу, тј. да ли ће дијете остати укључено у програм и на колико часова дневно.

Стручни тим Центра за предшколско васпитање и образовање у саставу психолог, логопед, педагог, дефектолог и доктор специјалиста педијатар  имају дужност да упуте свако дијете код којег примјете одступање у психомоторном развоју на даље специјалистичке консултације, а родитељ је обавезан да поступи у складу са тим. Уколико стручни тим процјени да дужину боравка треба прилагодити специфичним развојним потребама дјетета, задржава право и обавезу да измјени већ склопљени уговор, те пребаци дијете са цјелодневног на полудневни боравак. У случају да родитељ не прихвата партнерску улогу, Центар за предшколско обаразовање и васпитање Бања Лука има право да раскине уговор о боравку дјетета у вртићу.

Планирање и реализација задатака из области рада са дјецом која имају тешкоће у развоју остваривати у складу с одредбама Закона о дјечијој заштити Републике Српске.

Носиоци:  психолози, логопед, дефектолог и стр. сар. за здравствену заштиту.

Сарадници: педагози, васпитачи, родитељи и вањски сарадници.

Вријеме реализације: током цијеле године.

Вртић ‘Марија Мажар’ са групама дјеце са тешкоћама у развоју

Шта обухвата програм за дјецу са тешкоћама у развоју?

У циљу задовољавања посебних потреба дјеце, као и подстицања максималног развоја њихових способности, у Дјечијем вртићу «Марија Мажар» проводи се посебан програм за дјецу с тешкоћама у развоју, у оквиру којег је уз васпитање и образовање осигуран (ре)хабилитацијско-терапијски програм (дефектолошки, физиотерапеутски, психолошки и логопедски третман). Дневни боравак дјеце у вртићу обухвата пријем дјеце, доручак, индивидуални рад са стручним тимом, ручак, те заједничке активности.

Присуство тешкоће у развоју ограничава дијете у свакодневном учењу, стицању искустава и различитих вјештина.

Програми намијењени дјеци с тешкоћама у развоју настоје то ублажити на неколико начина:

1. пружањем могућности за социјализацију и укључивање дјетета у предшколско васпитање  и образовање;

2. подстицањем што правилнијег развоја дјетета ублажавањем посљедица оштећења и превенцијом секундарних  тешкоћа;

3. развојем максималних могућности дјетета за свакодневно функционисање  и адаптацију на социјалну околину;

4. учењем дјеце различитим вјештинама и навикама потребним за свакодневно функционисање и осамостаљивање;

5. припремом дјеце за наставак школовања, уколико је то могуће;

6. пружањем стручне помоћи родитељима и породици.

Један радни дан

Вртићка група дјеце са тешкоћама у развоју почиње са радом у 7.00 часова, а завршава у 16.30. У току једног радног дана осигурани су:

1. боравак и исхрана;

2. њега и заштита дјеце;

3.различити васпитно – образовни поступци према програму предшколског васпитања  и образовања, те посебним програмима прилагођеним врсти тешкоће у развоју (церебрална парализа, ментална ретардација, аутизам, комбиноване сметње);

5.(ре)хабилитацијско-терапијски поступци који укључују третмане дефектолога, логопеда, психолога и физиотерапеута.

Тим који учествује у раду:

– дефектолог– свакодневни индивидуални третмани дјеце, савјети родитељима и васпитачима.

– логопед – индивидуална говорна терапија, савјетодавни рад са родитељима и васпитачима

– психолог – психолошка  испитивања и процјене, индивидуални рад са дјецом,  савјетодавни рад са  родитељима и васпитачима.

– физиотерапеути – индивидуална терапија с дјецом.

– доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – прегледи дјеце, израда терапијских програма, савјети родитељима, помоћ око набавке ортопедских помагала и др.

– васпитачи – провођење васпитно-образовног рада у групама у сарадњи и према препорукама стручног тима.

– медицинско особље – медицинска  заштита и њега дјеце, свакодневно учествовање у васпитно-образовном раду.

– доктор педијатар- дијагностика,  лијечење и процјена епидемиолошке ситуације, омогућава максимално повољне услове за спровођење (ре)хабилитације и васпитно-образовног рада

Рад са родитељима

Посебан нагласак ставља се на рад с родитељима пружањем стручне помоћи и подршке. На тај начин се помаже оптималнијем функционисању  и очувању породице.

Упис дјетета са тешкоћама у развоју у вртић

Прије укључивања у вртић са родитељима се обавезно проводи иницијални интервју у склопу којег се прикупљају анамнестички подаци о раном развоју, досадашњем току болести (медицинска документација: налази неуропедијатра, физијатра, психијатра, логопеда, психолога… ), те начинима и резултатима претходних третмана.

Према врсти и тежини оштећења дијете се укључује у адекватну групу.
Опсервација дјетета у групи и упознавање са могућностима функционисања и ограничењима дјетета: дефектолошка,  логопедска  и психолошка дијагностика, анализа психичког развоја и функционисања дјетета, контролни преглед доктора специјалисте за физикалну медицину и рехабилитацију.

Израда индивидуланих програма медицинског, педагошког, логопедског и психолошког третмана.

Лонгитудинално праћење развоја и функционисања дјетета, те на основу добијених показатеља кориговање и допуњавање индивидуалних терапијских програма.

Шта дијете добије укључивањем у овај програм?

1. могућност укључивања дјетета у све потребне облике третмана у природној вртићкој средини;

2. мултидисциплинарни приступ у склопу којег се међусобно надопуњавају и испреплићу терапијски поступци различитих стручњака;

3. комбиновање (ре)хабилитацијско- терапијских програма са програмима васпитних група;

4. могућност учења социјалних вјештина у контакту са «здравим» вршњацима;

5. специфични облици помоћи родитељима и породици:

– конкретна помоћ – самим укључивањем дјетета у вртић;

– едукацијско – информативна помоћ – организовањем предавања различитих стручњака са подручја медицине, педагогије, психологије, социјалних права…;

– савјетодавна помоћ упознавањем са планом третмана и могућностима дјетета, показивање и поучавање о конкретним терапијским поступцима (дефектолог, логопед, физиотерапеут, психолог);

– психолошка помоћ дјеци и родитељима: индивидуални третмани, групе психолошке подршке и помоћи родитељима.

Како се укључити у вртић?

За упис дјеце у вртић потребни су сљедећи документи и мишљења:

1. Љекарско увјерење

2. Рјешење о категоризацији

3. Извод из матичне књиге рођених

4. Захтјев за упис дјетета у вртић

5. Постојећа медицинска документација

6. Процјена чланова стручног тима (дефектог, психолог, логопед, спец. педијатрије и спец. физикалне медицине и рехабилитације.

Очекивања

У наредној години приоритет би био:

1. омогућити организовани превоз комби возилом;

2. организовати, за запослене раднике, одласке на семинаре који се баве тематиком дјеце са посебним потребама, због стручног усавршавања, као и евентуалне посјете сличним установама ради размјене искустава у раду;

 • Архиве

 • октобар 2022.
  П У С Ч П С Н
  « сеп    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Град Бања Лука
  Јавна установа
  Центар за предшколско
  васпитање и образовање
  Бања Лука

  Улица Јована Дучића бр.3
  Бања Лука
  Тел. +387 51 490 532
  Тел. факс: +387 51 214 754
  e-пошта: centar@vrticibl.org